Общи условия

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ на УМНО ДЕТЕ ЕООД за ползване на онлайн магазина www.umnodete.com 

 I. ПРЕДМЕТ

Чл.  1.  Настоящите  общи  условия  са  предназначени  за  регулиране  на  отношенията между „УМНО ДЕТЕ“ ЕООД, гр. София, ж.к Младост 1, бл. 1Б, ап. 70, ЕИК 204299534, идентификационен номер по ЗДДС: BG204299534, представлявано от Люба Николова, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ,  на електронния магазин  www.umnodete.com, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1.       Наименование на Доставчика: „УМНО ДЕТЕ“ ЕООД.
2.       Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к Младост 1, бл. 1Б, ап. 70.  
3.       Данни  за  контакт:  
e-mail: umnodete@gmail.com
тел.: 0879 90 00 95; 0898 88 81 33.
4.       Вписване в публични регистри: ЕИК 204299534.
5.       Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. Иван Евстатиев Гешов № 15, тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл. Славейков №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл.  3.  ЕЛЕКТРОНЕН  МАГАЗИН  e  електронен  магазин,  достъпен  на  адрес  в Интернет http://www.umnodete.com, чрез който ПОЛЗВАТЕЛИТЕ имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното: 
1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;
3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН; 
4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане. 
5.  Да  получават  информация  за  нови  стоки  предлагани  от  ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
7.  Да  бъдат  уведомявани  за  правата,  произтичащи  от  закона  предимно  чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.

Чл.   4.   ДОСТАВЧИКЪТ   доставя   стоките   и   гарантира   правата   на   ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл.   5.   (1)   ПОЛЗВАТЕЛИТЕ   сключват   договор   за   покупко-продажба   на   стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на ДОСТАВЧИКА, достъпен на  страницата   му  в   Интернет   на  адрес www.umnodete.com   или  друго   средство   за комуникация от разстояние.
(2) По силата на сключения с ПОЛЗВАТЕЛЯ договор за покупко-продажба на стоки, ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да достави и да прехвърли собствеността на ПОЛЗВАТЕЛЯ на определените от него чрез интерфейса стоки.
(3) ПОЛЗВАТЕЛИТЕ заплащат на ДОСТАВЧИКА възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от ДОСТАВЧИКА на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.
(4) ДОСТАВЧИКЪТ доставя заявените от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ стоки в сроковете и при условията,  определени  от  ДОСТАВЧИКА  на  страницата  на  ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН  и съгласно настоящите общи условия.

(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките. Разходите по доставката на поръчаните стоки са както следва:

1. При поръчки на игри, спортни стоки, образователни продукти, офис консумативи на стойност над 100.00 лв. - безплатно, за доставки в цялата страна.

2. При поръчки на на дъски, флипчартове, екрани на стойност над 300.00 лв. - безплатно, за доставки в цялата страна.

3. При поръчки на мебели или други едрогабаритни продукти на стойност над 1200.00 лв. - безплатно, за доставки в цялата страна.

4. Ако поръчката не отговаря на някои от изредените по-горе критерии, ДОСТАВЧИКЪТ ще уведоми ПОЛЗВАТЕЛИТЕ по телефона или на e-mail за стойността на доставката. След потвърждение от страна на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, че приемат предложената стойност, поръчката ще бъде подготвена за изпълнение.

5. Базови цени на доставката в страната според тежестта на пратката:

 • до 0.5 кг. 5,36 лв.
 • до 1 кг. 6,26 лв.
 • до 2 кг. 7,16 лв.
 • до 3 кг. 8,06 лв.
 • до 4 кг. 8,86 лв.
 • до 5 кг. 9,80 лв.
 • до 6 кг. 10,66 лв.
 • до 7 кг. 11,62 лв.
 • до 8 кг. 12,56 лв.
 • до 9 кг. 13,41 лв.
 • до 10 кг. 13,62 лв.
 • до 11 кг. 14,31 лв.
 • до 12 кг. 14,90 лв.
 • до 13 кг. 15,54 лв.
 • до 14 кг. 16,17 лв.
 • до 15 кг. 16,80 лв.
 • до 16 кг. 17,40 лв.
 • до 17 кг. 18,02 лв.
 • до 18 кг. 18,66 лв.
 • до 19 кг. 19,29 лв.
 • до 20 кг. 19,88 лв.

 (6) Отправената от ДОСТАВЧИКА чрез ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН публична покана съгласно чл. 290, ал. 1 от ТЗ е валидна до изчерпване на количествата от съответната 
стока.

Чл. 6. (1) ПОЛЗВАТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ на сайта, са извършени   от   лицата,   посочени в   данните,   предоставени   от   ПОЛЗВАТЕЛЯ   при извършване на регистрация, ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 7. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, ПОЛЗВАТЕЛЯТ следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН изисква регистрация. 
(2) ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН предоставя възможност ПОЛЗВАТЕЛИ със статут „гост“ да подават поръчки към ДОСТАВЧИКА. В този случай за ПОЛЗВАТЕЛЯ не се генерира клиентски профил, име и парола. 
(3) Името  и  паролата  за  отдалечен  достъп  се  определят  от  ПОЛЗВАТЕЛЯ,  чрез регистрация по електронен път в сайта на ДОСТАВЧИКА.
(4) С попълване на данните си и натискане на бутоните Да, приемам и Регистрация, ПОЛЗВАТЕЛЯТ декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(5) ДОСТАВЧИКЪТ потвърждава извършената от ПОЛЗВАТЕЛЯ регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от ПОЛЗВАТЕЛЯ електронен адрес, на който се изпраща и информация за активиране на регистрацията. ПОЛЗВАТЕЛЯТ потвърждава регистрацията  и  сключването  на  договора  чрез  електронна препратка  в  писмото,  с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от ДОСТАВЧИКА. След потвърждаването се създава акаунт на ПОЛЗВАТЕЛЯ и между него и ДОСТАВЧИКА възникват договорни отношения.

(6) При извършване на регистрацията ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да предостави верни и актуални данни. ПОЛЗВАТЕЛЯТ своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
(7) В случай че за регистрация на ПОЛЗВАТЕЛЯ се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай ДОСТАВЧИКЪТ  има право на достъп  до данните,  необходими  за идентифициране на ПОЛЗВАТЕЛЯ в съответната социална или друга мрежа.

Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на ПОЛЗВАТЕЛЯ, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между ПОЛЗВАТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да променя своя Основен електронен адрес. 
(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния електронен адрес, ДОСТАВЧИКЪТ изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от ДОСТАВЧИКА на посочения от ПОЛЗВАТЕЛЯ нов Основен електронен адрес.
(3) Промяната на Основния електронен адрес се извършва след потвърждение от ПОЛЗВАТЕЛЯ, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от ДОСТАВЧИКА на посочения от ПОЛЗВАТЕЛЯ нов Основен електронен адрес.
(4) ДОСТАВЧИКЪТ информира ПОЛЗВАТЕЛЯ за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от ПОЛЗВАТЕЛЯ Основен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.
(5) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност пред ПОЛЗВАТЕЛЯ за неправомерна промяна на Основния електронен адрес.
(6) ДОСТАВЧИКЪТ може да изисква от ПОЛЗВАТЕЛЯ използването на Основния електронен адрес в специфични случаи.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 9. (1) ПОЛЗВАТЕЛИТЕ използват предимно интерфейса на страницата на ДОСТАВЧИКА, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от ДОСТАВЧИКА стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(2) Договорът се сключва на български език.
(3) Договорът между ДОСТАВЧИКА и ПОЛЗВАТЕЛЯ представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес http://www.umnodete.com.
(4) Страна по договора с ДОСТАВЧИКА е ПОЛЗВАТЕЛЯТ съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на ПОЛЗВАТЕЛЯ. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при ДОСТАВЧИКА.
(5)  ДОСТАВЧИКЪТ  включва  в  интерфейса  на  Интернет  страницата  си,  технически средства за  установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на ПОЛЗВАТЕЛЯ при ДОСТАВЧИКА. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от ПОЛЗВАТЕЛЯ чрез интерфейса на ДОСТАВЧИКА.
(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на  стока,  ДОСТАВЧИКЪТ  изрично  уведомява  ПОЛЗВАТЕЛЯ  по  подходящ  начин  чрез електронни средства.
(8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
(9)  ДОСТАВЧИКЪТ  доставя  стоките  на посочения  от  ПОЛЗВАТЕЛЯ  адрес  и  не  носи отговорност в случай, че посочените от ПОЛЗВАТЕЛЯ данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 10. ПОЛЗВАТЕЛЯТ сключват договора за покупко-продажба с ДОСТАВЧИКА по следната процедура:
(1) Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН (поръчки при регистриран клиентски акаунт) или при подаване на поръчка от Ползвател със статут „гост“ (без регистрация);
(2) Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола;
(3) Избиране  на  една  или  повече  от  предлаганите  стоки  на  ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;
(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;
(5) Избор на способ и момент за плащане на цената.
(6) Потвърждение на поръчката;
   
VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо ПОЛЗВАТЕЛИ, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от  20  май  1997  година относно  защитата на потребителя по  отношение на договорите от разстояние.
 
Чл. 12. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от ДОСТАВЧИКА са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от ДОСТАВЧИКА в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките,  се   определя   от   ДОСТАВЧИКА   и   се   предоставя   като   информация   на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ в един от следните моменти преди сключване на договора:
- В профила на всяка една от стоките в сайта на ДОСТАВЧИКА на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
- При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;
- Преди изпращане на избраните стоки, към адреса на ПОЛЗВАТЕЛЯ.
(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на ПОЛЗВАТЕЛЯ в сайта на ДОСТАВЧИКА.
(5)  Информацията,  предоставяна  на  ПОЛЗВАТЕЛИТЕ  по  този  член  е  актуална  към момента на визуализацията й на сайта на ДОСТАВЧИКА на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН преди сключването на договора за покупко-продажба.
(6) ДОСТАВЧИКЪТ задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(7)  ДОСТАВЧИКЪТ  посочва  преди  сключването  на  договора  общата  стойност  на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

Чл. 13. (1) ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява, че ДОСТАВЧИКЪТ има право да приема авансово плащане  за  сключените  с  потребителя  договори  за  покупко-продажба  на  стоки  и тяхната доставка.
(2) ПОЛЗВАТЕЛЯТ избира самостоятелно дали да заплати на ДОСТАВЧИКА цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

 Чл. 14. (1) ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.
(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
- за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;
- за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, включително за парфюмерийни и козметични продукти;
(3) Когато ДОСТАВЧИКЪТ не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да се откаже от сключения договор в срок до три месеца, считано от датата на получаване на стоката.  Когато  информацията  по тази алинея  е предоставена на ПОЛЗВАТЕЛЯ в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.
(4) В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ упражни правото си на отказ по ал. 1, ДОСТАВЧИКЪТ е задължен да възстанови в пълен размер платените от ПОЛЗВАТЕЛЯ суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която ПОЛЗВАТЕЛЯТ е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която ПОЛЗВАТЕЛЯТ е платил по договора, се удържат разходите за изпращане и връщане на стоката, освен ако потребителят е получил или върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това ДОСТАВЧИКА.
(5) ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да съхранява получените от ДОСТАВЧИКА стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

 Чл. 15. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на ДОСТАВЧИКА на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, освен ако стоките са поръчани в една доставка.
(2) В случай че ПОЛЗВАТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на ПОЛЗВАТЕЛЯ до ДОСТАВЧИКА чрез сайта на ДОСТАВЧИКА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(3) Ако ДОСТАВЧИКЪТ не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и ако стоките са платени да възстанови платените от ПОЛЗВАТЕЛЯ суми в срок до 30 работни дни от датата, на която ДОСТАВЧИКЪТ е следвало да изпълни задължението си по договора.
(4) В случаите по ал. 3, ДОСТАВЧИКЪТ има право да достави на ПОЛЗВАТЕЛЯ стоки със същото качество и цена. ДОСТАВЧИКЪТ уведомява ПОЛЗВАТЕЛЯ по електронен път за промяната на изпълнението на договора.
(5) В  случай на  упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 4, разходите по връщането на стоките са за сметка на ДОСТАВЧИКА.

Чл. 16. (1) ДОСТАВЧИКЪТ предава стоките на ПОЛЗВАТЕЛЯ след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите.
(2) ПОЛЗВАТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако не е уговорено друго.
(3) ПОТРЕБИТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ се съгласяват, че изискванията по ал. 1 и чл. 61 от Закона  за  защита  на  потребителите  ще  бъдат  спазени,  ако  удостоверяването  е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на ПОЛЗВАТЕЛЯ – страна по договора. 

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 17. (1) ДОСТАВЧИКЪТ доставя и предава стоката на ПОЛЗВАТЕЛЯ в определения при сключването на договора срок.
(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, ДОСТАВЧИКЪТ доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 2 месеца.

Чл.   18.  ПОЛЗВАТЕЛЯТ   трябва  да  прегледа  стоката  в  момента  на  доставката  и предаването й от ДОСТАВЧИКА и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно ДОСТАВЧИКА.

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 19. (1) ДОСТАВЧИКЪТ предприема мерки за защита на личните данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ съгласно Закона за защита на личните данни.
(2) От съображения за сигурност на личните данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ, ДОСТАВЧИКЪТ ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от ПОЛЗВАТЕЛЯ в момента на регистрацията.

Чл. 20. (1) Във всеки момент, ДОСТАВЧИКЪТ има право да изисква от ПОЛЗВАТЕЛЯ да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
(2) В случай, че по някаква причина ПОЛЗВАТЕЛЯТ е забравил или изгубил своите име и парола, ДОСТАВЧИКЪТ има право да приложи обявената Процедура за изгубени или забравени имена и пароли, достъпна на адрес http://www.umnodete.com.

IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 21. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от ДОСТАВЧИКА, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички ПОЛЗВАТЕЛИ на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, които имат регистрация.
(2) ДОСТАВЧИКЪТ и ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо ПОЛЗВАТЕЛЯ след изричното му уведомяване от ДОСТАВЧИКА и ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.
(3) ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява, че всички изявления на ДОСТАВЧИКА, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от ПОЛЗВАТЕЛЯ при регистрацията. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 22. ДОСТАВЧИКЪТ публикува тези общи условия на адрес http:// www.umnodete.com, заедно с всички допълнения и изменения в тях.  

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ

 Чл.  23.  Настоящите  общи  условия  и  договора  на  ПОЛЗВАТЕЛЯ  с  ДОСТАВЧИКА  се прекратяват в следните случаи:

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 • в   случай   на   заличаване   на   регистрацията   на   ПОЛЗВАТЕЛЯ   в   сайта   на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
 • в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.


XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 24. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 25. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 26. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Чл. 27. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на www.umnodete.com.